Thời khóa biểu cấp THCS năm học 2018-2019

Tháng Chín 11, 2018 9:17 sáng
 LớpThứ 6 7 8 9  Nghỉ
2 1  Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Toán   –     Thúy Văn      –   Lý  Thảo Văn     –    Quang Thể dục  –  Dũng
3 Văn    –   Ng.Thảo Địa      –    Len Toán    –      Dũng Toán    –    Thúy
4 T.Anh  –  Hướng Toán      –   Viên Thể dục  –    Dũng Văn   –   Lý.Thảo
5 GDCD – viên T.Anh    –  Hướng Hóa        –   Len Sinh      –    Hiền
3 1 Văn     –  Ng.Thảo Thể dục  –    Dũng Sinh        –   H iền Văn   –    Lý Thảo  Thúy Viên
2 Sinh     –     Hiền  Địa      –   Len Văn     –    Quang Văn  –    Lý Thảo
3 Nhạc     –   Vân  Văn      –  Lý  Thảo Toán     –     Dũng Sử     –    Quang
4 T.Anh  –  Hướng  Lý      –     Dũng Nhạc     –    Vân Hoá    –       Len
5 C.nghệ   –  Len Nhạc      –    Vân Sử         –    Quang T.Anh   –   Hướng
4 1 Văn  –  Ng  Thảo Sinh      –      Hiền Toán     –   Dũng C.nghệ   – Quỳnh Lý Thảo,Len 

 

     

2 Toán      –   Thúy Toán    –      Viên T.Anh     – Hướng Sinh      –   Hiền
3 Sử      –    Quang T.Anh   –   Hướng Thể dục  –    Dũng Toán    –    Thúy
4 Địa      –    Dũng C.nghệ   –  Viên Sử         –     Quang T.Anh   –  Hướng
5    Sử  –         Quang  M T  –      Hướng Lý       –    Viên
5 1 Sinh     –   Hiền Văn  –    Lý  Thảo Văn     –   Quang Toán    –     Thúy DũngHướng
2 Toán    –   Thúy Văn    –   Lý  Thảo Văn     –   Quang Địa    –   Len
3 Thể dục – Hùng Toán   –       Viên Sinh        –   Hiền Văn    –   Lý Thảo
4 Lý    –    Thúy Sử        –     Quang Hóa       –     Len Lý       –    Viên
5 C.nghệ    –  Viên GDCD –   Len GDCD – Ng.Thảo
6 1 Toán  –    Thúy Sinh       –     H iền Toán     –    Dũng Văn    –  Lý Thảo Quang, 
2 Thể dục  –  Hùng Thể dục  –      Dũng Địa     –     Len Văn    –  Lý Thảo
3 Văn  –   Ng.Thảo  Toán     –     Viên T.Anh   –  Hướng Toán   –     Thúy
4 Văn    –   Ng.Thảo MT      –      Viên Lý       –    Dũng Hoá    –       Len
5 M T   –       Len T.Anh   –   Hướng C.nghệ   –      Viên Nhạc     –    Vân
7 1 Toán –     Thúy  Văn    –   Lý  Thảo Văn     –  Quang Thể dục   –  Dũng QuỳnhNgThảo,   Hiền
2 T.Anh  –  Hướng GDCD   –  Len C.nghệ  –   Viên Toán   –     Thúy
3 C.nghệ   –  Len Toán   –      Viên Toán    –    Dũng Địa     –  Len
4 HĐNG   –  Thúy HĐNG –      Viên T.Anh     –   Hướng HĐNG  –  Lý Thảo
5 SH       –    Thúy SH         –     Viên SH       –    Hướng SH    –     Lý Thảo
  • Ghi chú: MT 9 đ/c Nguyễn Thảo dạy  vào học kỳ II
  • KNS- GVCN các lớp dạy lồng vào tiết HĐNGLL hàng tuần
  • Hướng nghiệp 9 đ/c GVCN dạy ( chiều thứ 6 tuần 4 hàng tháng)
  • HĐNGLL 8 đ/c Chủ nhiệm lớp 8 dạy ( chiều thứ 6 tuần 1 và 3 hàng tháng).

                Thực hiện từ ngày 6/9 /2018