Thông báo tựu trường

Tháng Bảy 18, 2016 8:58 sáng

Để chuẩn bị cho năm học 2016-2017 ,trường PTCS Lương Thành thông báo cho cán bộ, giáo viên tập trung để triển khai chuẩn bị cho năm học mới. Thời gian tập trung vào sáng ngày08 tháng 8 năm 2016./.

Hiệu trưởng: Hoàng Văn Quỳnh Kính báo